cvk.sum.dk

Website:http://cvk.sum.dk
opstemme modtaget3
nedstemme modtaget0
Karma:2 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (20)

1.

2   0

Eksklusionskriterium


En beskrivelse af de omstændigheder, som udelukker en person fra at indgå i et konkret sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, fx kan det dreje sig om, at personen er ammende eller gravid.
Kilde: cvk.sum.dk

2.

1   0

Voksne inhabile


Personer, som er omfattet af definitionen i værgemållovens § 5, hvor der ikke er iværksat værgemål. 
Kilde: cvk.sum.dk

3.

0   0

Stedfortrædende samtykke


En beslutning, der er truffet af nærmeste pårørende og den alment praktiserende læge, alternativt Sundhedsstyrelsen eller forældremyndighedsindehaveren, eller værgen. Beslutningen vedrører forsøgspersonens deltagelse i forskningsprojektet og skal være truffet efter fyldestgørende informat [..]
Kilde: cvk.sum.dk

4.

0   0

Sponsor


En fysisk eller juridisk person, der påtager sig ansvaret for igangsætning, ledelse eller finansiering af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.
Kilde: cvk.sum.dk

5.

0   0

Multicenterforsøg


Ved et multicenterforsøg forstås et forsøg, som gennemføres efter en og samme forsøgsprotokol, men på forskellige steder med en forsøgsansvarlig som koordinator eller med flere forskellige forsøgsansvarlige. Forsøgsstederne kan alle være beliggende i Danmark eller beliggende i Danmark og [..]
Kilde: cvk.sum.dk

6.

0   0

Protokolresumé


En beskrivelse af forsøgsprotokollen på dansk, der i resuméform skal angive: titel, forsøgsansvarliges/sponsors navn og forsøgssted, formål, metode, herunder oplysning om evt. biobank, statistiske overvejelser, forsøgspersoner, herunder inklusions- og eksklusionskriterier, bivirkninger, ris [..]
Kilde: cvk.sum.dk

7.

0   0

Lægemiddelforsøg


Kliniske lægemiddelforsøg omfatter forsøg, der har til formål at afdække eller efterprøve de kliniske, farmakologiske eller andre farmakodynamiske virkninger på mennesker, herunder at identificere bivirkninger, eller at undersøge farmakokinetik med det formål at få viden om lægemidlers si [..]
Kilde: cvk.sum.dk

8.

0   0

Inklusionskriterium


En beskrivelse af de betingelser, som deltagere i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal opfylde fx, at de skal være over 18 år og have en bestemt diagnose.
Kilde: cvk.sum.dk

9.

0   0

Informeret samtykke


En beslutning om at deltage i forskningsprojektet, der træffes efter fyldestgørende information om projektets art, betydning, rækkevidde og risici og efter modtagelse af passende dokumentation. Beslutningen er truffet af egen fri vilje af en person, der er i stand til at give sit samtykke. Samtyk [..]
Kilde: cvk.sum.dk

10.

0   0

Ikke-interventionsforsøg med lægemidler


Ikke-interventionsforsøg med lægemidler er undersøgelser, hvor lægemidlet eller lægemidlerne ordineres som normalt i overensstemmelse med betingelserne i markedsføringstilladelsen. Beslutningen om at ordinere det pågældende lægemiddel er klart adskilt fra beslutningen om at inkludere patien [..]
Kilde: cvk.sum.dk


Log venligst ind for at se alle 20 definitioner